Hovory s Galileem

platforma pro dialog víry, vědy a umění

 

Galileo Galilei (1564–1642) byl významným astronomem, fyzikem a filozofem raného novověku. Někdy je označován za „otce moderní astronomie“, „otce moderní fyziky“ či dokonce „otce vědy“. Za svoje prosazování heliocentrického systému byl podvakrát vyšetřován inkvizicí. Pod hrozbou mučení a smrti nakonec své názory odvolal, i tak byl odsouzen k žaláři, který mu byl posléze změněn na doživotní domácí vězení. Podle nepotvrzené a dosti nepravděpodobné legendy měl odejít od soudu s výkřikem „A přece se točí!“. Každopádně je dodnes právem považován za jednoho z obhájců svobodného vědeckého zkoumání. Bez zajímavosti není ani to, že Galileo Galilei nikdy nezpochybňoval svoji katolickou víru. V roce 1992 papež Jan Pavel II. zrušil výnos inkvizice v jeho procesu a naopak jeho postoje ocenil.

Hovory s Galileem je název cyklu přednášek spojených s diskusí, které se konají zhruba jednou za dva měsíce (pětkrát do roka), obvykle ve středu večer, na půdě západního evangelického sboru Českobratrské církve evangelické. Jak napovídá podtitul cyklu, jde nám o dialog mezi vírou, vědou a uměním. Jsme přesvědčeni, že tyto oblasti lidské činnosti nejsou ve vzájemném rozporu, jak se nám to dodnes někteří ideologové snaží namluvit, naopak že mají mnohé styčné plochy. A že i pro nás křesťany je důležité a přínosné hlasu odborníků a umělců naslouchat.

Jako hosté jsou do Hovorů s Galileem zváni zástupci různých vědních a uměleckých oborů, bez ohledu na to, zda se sami za křesťany považují či nikoli. Jejich příspěvky zpravidla představí nějaký dílčí vědecký či společenský problém a nastíní současné možnosti jeho řešení, a to zejména s ohledem na křesťanskou víru či etiku. Po maximálně hodinové přednášce je otevřena diskuse, do níž se může zapojit kdokoliv z přítomných.

Cílem jednotlivých setkání je vedle osvěty a vzdělávání především skutečné vedení dialogu. Každý názor, je-li podepřený relevantními argumenty, je respektován. Snažíme se své postoje tříbit a promýšlet, snažíme se porozumět oponentovi. Ačkoli se setkání konají na půdě křesťanského evangelického sboru, rozhodně nikoho nepřesvědčujeme a „neobracíme na správnou víru“. Chceme se lépe orientovat v současném světě, snažíme se mu porozumět, ceníme se lidského poznání a pokorně přijímáme to, čím nás může obohatit. V neposlední řadě chceme vést korektní a slušnou diskusi. Právě v tom vidíme jako křesťané 21. století nejen smysl, ale i určitou výzvu a poslání.

Hovory s Galileem pořádáme od ledna 2018. Iniciátorkou a první organizátorkou Hovorů s Galileem byla sestra Lenka Korpová. Po její rezignaci byl na počátku roku 2022 pověřen organizací celého cyklu bratr Jiří Stočes (e-mail: ji100ces@seznam.cz).